Nurcihan Ekici ile Klinik Pilates ve Fasyal Terapi

DİKKAT: Lütfen 'İsim' alanına mutlaka isim ve soyisiminizi aralarında boşluk bırakarak birlikte yazın. (Örn: Ayşe Yıldız)

Nurcihan Ekici ile Klinik Pilates ve Fasyal Terapi dersleri:

  • Dersler her ayın ilk 3 haftası Salı ve Perşembe günleri saat 17.30'da gerçekleşir.
  • Her ay toplam 6 ders vardır.
  • Dersler Zoom üzerindendir.
  • Kayıt olduğunuzda Zoom linki 24 saat içinde maille gelir.
  • Kaçırdığınız dersleri sonradan, her ayın sonuna kadar izleyebilirsiniz
  • Kayıt olduğunuz anda aylık 690TL olan ücret anında çekilir ve her ayın aynı günü bu ücret otomatik olarak kartınızdan çekilerek derslere kaydınız yenilenir.
  • Zeynep ile dersler bu üyelik kapsamında DEĞİLDİR. 

Zoom onay ve katılım için linki içeren mail, gerekli kontroller yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde mail olarak gönderilir. 

Dersler her ayın ilk 3 haftası gerçekleştiği için yeni kayıt olmak istiyorsanız, ayın ilk Pazartesi gününü beklemek isteyebilirsiniz. 

*Nurcihan Ekici aylık programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Yapacağınız bu ödeme siz iptal edene kadar kartınızdan her ay otomatik olarak (Stripe güvencesiyle) çekilmeye devam eder. 

www.zeynepaksoyreset.com/login adresinden hesabınıza giriş yaparak dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Üyelik yapmak için kullandığınız Kredi ya da Banka Kartınızın yurtdışı alışverişe açık olması gerekmektedir

 

 

Her ayın aynı günü otomatik olarak kartınızdan 690TL çekilerek derslere kaydınız yenilenir.

Ödeme bilgileriniz gelecekteki satın alımlar için güvenli bir sunucuda saklanacaktır

DİKKAT: Lütfen 'İsim' alanına mutlaka isim ve soyisiminizi aralarında boşluk bırakarak birlikte yazın.

Lütfen sitemizle ilgili Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını inceleyin.


Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğiniz, Zeynep Aksoy Reset (ZAR) için önemli bir konudur. ZAR, Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması amacıyla, bu yasal metinlerde öngörülen ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin kanuna ve AB regülasyonuna uygun bir şekilde işlenmesi, saklama süreleri, silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi, aktarılması, kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda son derece hassastır. İşbu Gizlilik Politikası metninde, www.zeynepaksoyreset.com (“web sitesi”) aracılığıyla topladığımız size ait verilere ilişkin bilgiler ve bunların yukarıdaki amaçlar kapsamında nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

a. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz, web sitesi ve iletişim araçları yoluyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanabilmektedir.

Söz konusu veriler, GDPR ve 6698 sayılı KVKK’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda ve ancak bu amaçla sınırlı olarak toplanmaktadır.

b. Toplanan Kişisel Veriler

ZAR’a ait web sitesi yoluyla veya iletişim araçları yoluyla, aşağıdaki tür verileri toplamaktadır:

Websitesi üzerinden, site üzerinde bir hesap oluşturmak, site üzerinde sunulan eğitimlere ve programlara kayıt olmak veya isteğinize bağlı bağış yaparken tarafınızca verilen kişisel veriler: Ad-soyad, e-mail adresi,

Websitesi üzerinden veya iletişim araçları yoluyla gerektiğinde ve tarafınızca izin verildiği ölçüde bizimle iletişime geçmeniz halinde tarafınızca verilen kişisel veriler: e-mail adresi, telefon numarası

Tarafınızca verilmeyen veriler: ZAR’ın gerektiği takdirde altyapısını geliştirmek amacıyla topladığı ve kişisel veri niteliği taşımayan veriler ile üçüncü kişilerce toplanan davranışsal veriler.

c. Kişisel Verilerin Toplanma Amacı:

Online programlara kayıt ve bağış,

Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcı verilerin KVKK uyarınca işlenebilmesi,

Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözülmesi, bu konuda etkin bir hizmet sunulması ve Kullanıcı’dan gelen soru ve görüşlerin cevaplandırılması,

Kullanıcı ile verilen eğitim ile ilgili gerektiğinde ve tarafınızca izin verildiği ölçüde iletişime geçilebilmesi,

Eğitim ilişkisi kapsamında ve izin verildiği ölçüde, Kullanıcı’nın tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi ve belge taleplerinin cevaplandırılması,

Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanılmasının önlenmesi,

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulmasının ve KVKK’na uygun işlem yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

Mevzuat ve hukuki süreçlerle ilgili hususların sizlerle paylaşılması,

amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

d. Kredi kartı ve Mail-order bilgileriniz:

Websitesi üzerinden site üzerinden sunulan eğitim ve programlara isteğinize bağlı üyelik ve bağış yaparken tarafınızca verilen kredi kartı ve gizli nitelikteki mali bilgileriniz, tarafımızca işlenmemekte, erişilememekte ve bu bilgiler sistemimizde tutulmamaktadır.

e. Kişisel Verilerinizin Korunması için Alınan Önlemler:

ZAR, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemlerin tamamını almakta ve bu hususta azami özeni göstermektedir.

Bu bağlamda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, hatalı kullanım, verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, ifşa edilmesi, değiştirilmesi yahut imha edilmesini önlemek için aşağıdaki önlemler alınmaktadır:

ZAR çalışanlarının kişisel verilerinize erişimleri ile ilgili yetkileri düzenli olarak kontrol edilir.

Kişisel verilerinizin yer aldığı sistemlerde kriptoloji (şifreleme) yöntemleri kullanılır ve bu verilere sınırlı ve gerekli sayıda kişinin erişmesi sağlanarak, bu konuda ciddi bir yetki ve kontrol uygulanır.

Kişisel verileriniz mümkün olduğunca fiziki (kağıt) ortamda tutulmaz. Tutulduğu durumda kilitli ve güvenlikli yerlerde saklanır ve yalnızca yetkili kişilerin erişimi sağlanır.

ZAR’a ait websitesi veya bilişim sistemlerine yapılan saldırılar durumunda kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi veya zarar görmesi halinde, ZAR tarafından durum derhal size ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir ve gerekli tüm teknik ve idari önlemler alınır.

f. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

ZAR, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, KVKK 8 ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarabilir.

Bunun yanı sıra, Kullanıcı’ya ait kişisel veriler ancak idari ve adli makamlardan resmi tebligat gelmesi durumunda, ZAR’ın yasal zorunluluğu kapsamında, bu resmi makamlarla paylaşılabilir. Bu durumda, ZAR tarafından ilgili durum Kullanıcı’ya derhal haber verilir.

g. Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız:

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca, ZAR tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerinde aşağıdaki haklarınıza sahipsiniz:

Kişisel veriniz işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Buna göre, ZAR’a başvurarak kişisel verilerinizin tutulmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, sözleşme ilişkisinin devamı için zorunlu olmayan, yasal yükümlülüğümüz gereği saklamak zorunda olmadığımız veya KVKK’da saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verilerinizi silmekteyiz. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi yahut anonimleştirilmesi işlemleri, tarafınızın bu yöndeki açık talebi veya tarafımızca aşağıdaki koşullarda gerekli görülen hallerde gerçekleştirilir.

h. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri, Saklanma, Yok Edilme veya Anonimleştirilme Koşulları:

ZAR, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verilerinizi, KVKK madde 7 ve 17 ile Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

ZAR tarafından kişisel verilerinizin silinmesi, kişisel verilerinizin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi anlamına gelmektedir. ZAR, veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

ZAR tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

ZAR tarafından kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

ZAR, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası’nda ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü düzenli (periyodik) imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 12 ay olarak belirlenmiştir.

i. Elektronik İletilerin Engellenmesi

ZAR’ya ait web sitesi üzerinden tarafınıza gönderilen bilgilendirme amaçlı iletileri, bu iletiler içerisinde belirtilen yöntemleri uygulayarak istediğiniz anda engelleyebilir ve bu iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz.

j. Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası hükümleri, ZAR tarafından, her zaman ve herhangi bir sebeple, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu değişiklikler, yeni Gizlilik Politikası’nın web sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

İletişim
Gizlilik Politikalarımız ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Kullanım Koşulları, Şartlar ve Kurallar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Taraflar
Bir tarafta: www.zeynepaksoyreset.com (“Website veya www.zeynepaksoyreset.com) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Zeynep Aksoy Reset (Bundan böyle “Zeynep Aksoy” olarak anılacaktır); ve

Diğer tarafta: www.zeynepaksoyreset.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu Zeynep Aksoy’un sahip olduğu internet sitesi www.zeynepaksoyreset.com’ un üyelerinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.zeynepaksoyreset.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Zeynep Aksoy’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Zeynep Aksoy tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Zeynep Aksoy’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Zeynep Aksoy’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.zeynepaksoyreset.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.zeynepaksoy.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.zeynepaksoyreset.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Zeynep Aksoy ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Zeynep Aksoy üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Zeynep Aksoy, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.zeynepaksoyreset.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Zeynep Aksoy’a tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Zeynep Aksoy’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Zeynep Aksoy’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Zeynep Aksoy’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Zeynep Aksoy’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.zeynepaksoyreset.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Zeynep Aksoy’un mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Zeynep Aksoy tarafından www.zeynepaksoyreset.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Websitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Websitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12 Websitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Zeynep Aksoy tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Websitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Zeynep Aksoy’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.zeynepaksoyreset.com/gizlilik-politikasi’ dan ulaşabilir.

3.14. Zeynep Aksoy, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Zeynep Aksoy’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Zeynep Aksoy ve web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Website’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.zeynepaksoyreset.com’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Zeynep Aksoy sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.zeynpaksoyreset.com’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Zeynep Aksoy, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Zeynep Aksoy’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Zeynep Aksoy, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Profil Ayarları” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Zeynep Aksoy tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Zeynep Aksoy üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Bu e-posta adresiyle zaten bir hesap var. Bu sen misin?

Oturum aç